Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

[BUG] Reader view misses entire sections on bootcamp site https://www.theodinproject.com/

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Balázs Meskó

more options
Eg. https://www.theodinproject.com/courses/web-development-101/lessons/how-this-course-will-work With reader view, entire introduction is missing.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I thought I'd add additional information. It seems to me, that it's not shown in reader mode, because a JavaScript event handler (i.e. Bootstrap's Scrollspy) is attached to the div of the Introduction section. If I remove the class from the element, it works as it should.