Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why can't I edit my Search Engines Links ? ! nor Add one manually ?!

  • 4 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 37 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

That is my whole issue and I don't know if I should swear or not ! yandex by default .. okay, a sponsor

but removing the option to manually add and edit search engines and making them into extensions THAT IS TOO MUCH.

either give me a solution to this or give me a migration tool to move out my data.

Giải pháp được chọn

Hi mhsp2822, you are correct that built-in search engine paths cannot be edited (for example, to add new parameters).

There are a couple different ways to add custom search engines. If you haven't found one that suits your needs, you could try this add-on that lets you specify your own path:

https://addons.mozilla.org/firefox/addon/search-engines-helper/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Hi, In Firefox, click the search icon in the search box and select “Change Search Settings”. You can also head to Firefox's Menu > Options > Search. You'll see a list of “One-click search engines” here. Click the “Add More Search Engines” link at the bottom.

Thank You.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Hi mhsp2822, you are correct that built-in search engine paths cannot be edited (for example, to add new parameters).

There are a couple different ways to add custom search engines. If you haven't found one that suits your needs, you could try this add-on that lets you specify your own path:

https://addons.mozilla.org/firefox/addon/search-engines-helper/

Hữu ích?

more options

Now the latest android version has this problem too... and it's seems it can't be fixed due to not android compatible extensions problems all around... (I get 6 of 10 extensions disabled)

Hữu ích?

more options

Hi kingkongfive2, the discussion in this thread was directed toward "desktop" versions of Firefox.

In Firefox for Android Beta (version 79+), there is a custom search engine feature built in for users who want to build a search URL. Could you take a look at the following article:

How to manage search engines in Firefox for Android Beta

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.