Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The window at the top of my Firefox page had on the right hand side "show history," with a down pointing arrow -- it's disappeared. Thoughts?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 259 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi richardstephan

more options

The window at the top of my Firefox page used to have the following on the right hand side of the box (in left to right order): "show history" (which, when hovered over displayed a downward facing arrow); "toggle reader view"; "page actions"; "save to pocket"; and " bookmark this page". The "show history" button has disappeared. Does anyone know how to it back? I've attached a screenshot showing from left to right icons for "toggle reader view" "page actions" "save to pocket" and "bookmark this page." Thanks.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

hi, firefox 75 introduced a change where a dropdown with lists of your top site will now appear when you just click somewhere into the address bar (so the need for a dedicated button for this is no longer present).

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

hi, firefox 75 introduced a change where a dropdown with lists of your top site will now appear when you just click somewhere into the address bar (so the need for a dedicated button for this is no longer present).

more options

Thank you very much for the information Philipp. I appreciate it.