Search Support

Disable Library window sidebar icons via user.Chrome

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I'm looking to have the Library window sidebar and #placesToolbar icons not show. I have tried a number of id and class tags but no luck as yet. Have managed to customise most of this window but just can't remove the icons. I would also like to hide some of the treeChildren themselves (Tags for example).

All Replies (1)

more options

Styling treechildren content requires special ::-moz-tree pseudo class selectors.

Helpful?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.