Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Disable Library window sidebar icons via user.Chrome

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I'm looking to have the Library window sidebar and #placesToolbar icons not show. I have tried a number of id and class tags but no luck as yet. Have managed to customise most of this window but just can't remove the icons. I would also like to hide some of the treeChildren themselves (Tags for example).

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Styling treechildren content requires special ::-moz-tree pseudo class selectors.