Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Shift-clicking a history arrow in a private window opens the destination in a new regular window

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Wesley Branton

more options

I found out while trying to figure out if it was possible to reload while going back or forward that shift-clicking the arrow in private mode opens the page from the arrow in a new, non-private window. I can't decide if this is normal behaviour or a bug.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Good find! This does appear to be a bug. I've opened a new bug report on your behalf (see bug 1612650).