Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Open links in private shortcut?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 216 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Hi everyone :)

I didn't find anything about it: I'm looking for a shortcut to open links in the private window without opening the context menu (right click)

I know that.....:

  • CTRL + Click open in a new Tab (Or middle click)
  • CTRL + SHIFT + Click open in a new Tab and focus on this new tab (or SHIFT + middle click)
  • SHIFT + Click open the link in a new Window

But actually I didn't find any combination to open it in a new private window. Even the context menu "Open Link in a new private window" isn't what I'm looking for as I don't want the new window to be on top.

Is there a way to do it, maybe an extension ?

Thanks for reading, Alex.

Hi everyone :) I didn't find anything about it: I'm looking for a shortcut to open links in the private window without opening the context menu (right click) I know that.....: * '''CTRL + Click '''open in a new Tab (Or '''middle click''') * '''CTRL + SHIFT + Click''' open in a new Tab and focus on this new tab (or '''SHIFT + middle click''') * '''SHIFT + Click''' open the link in a new Window But actually I didn't find any combination to open it in a new private window. Even the context menu "Open Link in a new private window" isn't what I'm looking for as I don't want the new window to be on top. Is there a way to do it, maybe an extension ? Thanks for reading, Alex.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn