Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Disable middle click tab bar

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Can someone help me edit the CSS to disable the feature of middle mouse clicks on the empty portion of the tab bar opening new tabs? The new update broke the CSS again and it's really frustrating using Firefox as I have a bad habit of constantly clicking the middle mouse button.

My previous posts: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1254024, https://support.mozilla.org/en-US/questions/1271141

The CSS: https://pastebin.com/qttFZYQx

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

There appear to have been changes to the selector (.tabbrowser-arrowscrollbox).

I will post updated code in the original thread to have it all in one thread and avoid confusion.