Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Some of my folders have disapeared, how can I get them back?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I have many folders to keep my mail organized. Some of the folders have diapeared. Help! I need them. I try to make a new folder, it says that folder already exists.... That's good where?

Giải pháp được chọn

You posted in the Firefox support fora queue. Firefox doesn't do email, it's strictly a web browser.

If you are using Firefox to access your mail, you are using "web-mail" such as Yahoo!Mail or Gmail. You should seek support from your "web mail" service provider or a forum for that service.

If your problem is with Thunderbird, let us know and we can move this thread to the Thunderbird support queue.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/problems-with-email-how-to-find-help

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You posted in the Firefox support fora queue. Firefox doesn't do email, it's strictly a web browser.

If you are using Firefox to access your mail, you are using "web-mail" such as Yahoo!Mail or Gmail. You should seek support from your "web mail" service provider or a forum for that service.

If your problem is with Thunderbird, let us know and we can move this thread to the Thunderbird support queue.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/problems-with-email-how-to-find-help