Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to change the window height?

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi younyokel

more options

I'm using Windows XP theme for Windows 7. Yes, it may sound weird, but I love that old Windows' design.

The problem is about the Mozilla Firefox browsers window height. As you can see in the screeenshot I posted below (or above, I actually have no idea where exactly), the bottom window is Mozilla Firefox browser and the top window is nothing but an explorer. Explorer has the default window height so we see the "minimise", "maximise" and "close" buttons correctly as it should be.

Is there a way to change this in Mozilla Firefox browser? It's not a big deal, but kinda bugs me when I look at that place.

Thank you.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

I solved the problem by turning the "Title Bar" setting on. Not really what I wanted but the problem is fixed, it's a fact.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

You should be able to 'grab' a corner to change the window size.

more options

Did you check the Density setting on the customize page ?

more options

cor-el said

Did you check the Density setting on the customize page ?

Please read the question.

more options

Giải pháp được chọn

I solved the problem by turning the "Title Bar" setting on. Not really what I wanted but the problem is fixed, it's a fact.