Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Since Firefox upgrade recently in my computer all my add on to download videos are not working please help so I can download videos using Firefox.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi WestEnd

more options

Today my Firefox browser said it has upgrade my Firefox and when I wish to download videos my video downloader professional and easy video downloader are not working. I have downloaded and installed the same applications again from the website but I think the version is not compatible and therefore not working. Please advise the current version of the add ons for firefox to work with them. thank you very much.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Addon issues must contact the addon developer. Did you uninstall the addons and reinstalled them. That would be the first thing to do to verify the problem isn't a addon compatibility issue.