X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Only youtube.com keeps redirecting me and only one account any way to prevent this? (PC)

Được đăng

TypeError: player is null

pauseVideo moz-extension://40d0b2eb-c8e8-447c-91bb-6f900c52e279/scripts/ythd.js:123:6 onNavigateFinish moz-extension://40d0b2eb-c8e8-447c-91bb-6f900c52e279/scripts/ythd.js:118:3 fire https://www.youtube.com/yts/jsbin/desktop_polymer-vfl9gefLf/desktop_polymer.js:196:139 pageRequestFinished/k< https://www.youtube.com/yts/jsbin/desktop_polymer-vfl9gefLf/desktop_polymer.js:14057:390 <anonym> self-hosted:974:17 d.addChildPromise_/e.child

TypeError: player is null pauseVideo moz-extension://40d0b2eb-c8e8-447c-91bb-6f900c52e279/scripts/ythd.js:123:6 onNavigateFinish moz-extension://40d0b2eb-c8e8-447c-91bb-6f900c52e279/scripts/ythd.js:118:3 fire https://www.youtube.com/yts/jsbin/desktop_polymer-vfl9gefLf/desktop_polymer.js:196:139 pageRequestFinished/k< https://www.youtube.com/yts/jsbin/desktop_polymer-vfl9gefLf/desktop_polymer.js:14057:390 <anonym> self-hosted:974:17 d.addChildPromise_/e.child</e.onFulfilled< https://www.youtube.com/yts/jsbin/desktop_polymer-vfl9gefLf/desktop_polymer.js:2863:128 Kv https://www.youtube.com/yts/jsbin/desktop_polymer-vfl9gefLf/desktop_polymer.js:2878:29 d.executeCallback_ https://www.youtube.com/yts/jsbin/desktop_polymer-vfl9gefLf/desktop_polymer.js:2877:132 d.executeCallbacks_ https://www.youtube.com/yts/jsbin/desktop_polymer-vfl9gefLf/desktop_polymer.js:2876:62 nj https://www.youtube.com/yts/jsbin/desktop_polymer-vfl9gefLf/desktop_polymer.js:1133:215

Giải pháp được chọn

Kinda weird I already disabled all addons one by one but the problem didnt stop until i went into safemode. Seems like the youtube autobox setting from youtube high defintion was responsible for this mischief. Still thanks for your help.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0

Thông tin chi tiết

WestEnd 60 giải pháp 5387 câu trả lời
Được đăng

So what extensions do you have installed?

So what extensions do you have installed?

Người tạo câu hỏi

convert2mp3, Reddit Enhancement Suite, uBlock Origin, Youtube High Definition

convert2mp3, Reddit Enhancement Suite, uBlock Origin, Youtube High Definition
WestEnd 60 giải pháp 5387 câu trả lời
Được đăng

What happens if addons are disabled? Or running in firefox safemode?

What happens if addons are disabled? Or running in firefox safemode?

Giải pháp được chọn

Kinda weird I already disabled all addons one by one but the problem didnt stop until i went into safemode. Seems like the youtube autobox setting from youtube high defintion was responsible for this mischief. Still thanks for your help.

Kinda weird I already disabled all addons one by one but the problem didnt stop until i went into safemode. Seems like the youtube autobox setting from youtube high defintion was responsible for this mischief. Still thanks for your help.