X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Can't log in my firefox sync account

Được đăng

Can't log in my firefox sync account on android due to two step authentication. Can't cancel two step authentication on the PC I'm logged in. Can't reset my recovery codes!

Can't log in my firefox sync account on android due to two step authentication. Can't cancel two step authentication on the PC I'm logged in. Can't reset my recovery codes!

Giải pháp được chọn

Finally I could see the recovery codes on my another PC, running win 10. I couldn't see them on my remote desktop PC, running win 7.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0

Thông tin chi tiết

Giải pháp được chọn

Finally I could see the recovery codes on my another PC, running win 10. I couldn't see them on my remote desktop PC, running win 7.

Finally I could see the recovery codes on my another PC, running win 10. I couldn't see them on my remote desktop PC, running win 7.
guigs 1072 giải pháp 11697 câu trả lời
Được đăng

Way to go, have a nice holiday!

Way to go, have a nice holiday!