Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

i want to install Firefox 60 on my MacBook High Sierra 10.13.6. Currently I have Firefox 62.0.2 but one application is not compatible. is it possible?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 302 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi user633449

more options

I have a MacBook running Gigh Sierra 10.13.6 and Firefox 62.0.2 I have just found out that one of the applications I use only supports Firefox 60. Is there anyway I can go back to that version?

Giải pháp được chọn

No, you should not install an older version of Firefox, as that leaves you open to security vulnerabilities.

There's no changes between 60 and 62 that should break any websites, can you share which website it is and what the error message is?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options
more options

Giải pháp được chọn

No, you should not install an older version of Firefox, as that leaves you open to security vulnerabilities.

There's no changes between 60 and 62 that should break any websites, can you share which website it is and what the error message is?