X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I want to hide address bar only, and want back, home button visible, how to do it ?

Được đăng

I want to hide address bar only, and want back, home button visible, how to do it ?

I want to hide address bar only, and want back, home button visible, how to do it ?
FFus3r 50 giải pháp 757 câu trả lời
Được đăng
see this: https://github.com/Timvde/UserChrome-Tweaks/blob/master/toolbars/auto-hide.css