Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Where does the text in the browser tab come from when displaying a PDF?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 28 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

When I open a PDF from our web site, I notice the browser tab displays the name of the Adobe InDesign indd file, but sometimes it displays wrong info that is not related to the filename. It displays info related to a different indd file. I don't see the information in the indd metadata.

This is FF 61.0.2 (64 bit)

Where is the browser tab getting its info from?

Giải pháp được chọn

Found it. This information is being taken from Adobe Acrobat PDF > File > Properties.

Now we need to find out how the information is getting into that place on export.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Found it. This information is being taken from Adobe Acrobat PDF > File > Properties.

Now we need to find out how the information is getting into that place on export.

more options

I don't use InDesign, but when I use Microsoft Word, some application-specific metadata may carry over through PDFMaker. If you print through Distiller, on the other hand, it depends on the information the application sends to printer drivers.