Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do i add a site to my cookies

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I am trying to access a form on the DVLA site and i have this message

Cookies disabled

Sorry...

You cannot log-on to this service as cookies are disabled in your browser.

Please enable your cookies to use this service. For help on how to do this; please click on the link on the right hand side of this page.

Once you have made these changes, please click 'Next' to re-start your application.

Click 'Cancel' if you do not wish to make these changes, this will return you to the Direct Gov homepage.

How to I add this to my cookies.

Giải pháp được chọn

Well, this is an easy fix just follow the article- http://mzl.la/1BAQKUb

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Well, this is an easy fix just follow the article- http://mzl.la/1BAQKUb

more options

Well done, Sajjad