Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to start FireFox Quantum in fullscreen (kiosk) mode?

  • 7 trả lời
  • 158 gặp vấn đề này
  • 3446 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi music01

more options

How to start FireFox Quantum in fullscreen (kiosk) mode?

How to start FireFox Quantum in fullscreen (kiosk) mode?

Giải pháp được chọn

I don't think this is possible.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (7)

more options
more options

Thank you for your help. This is not what I need because the webpage is not visible. I need a way to start Firefox in fullscreen mode (kiosk mode), like if you press the F11 key (no pulldown menus, no title bar, ...).

Được chỉnh sửa bởi music01 vào

more options

Giải pháp được chọn

I don't think this is possible.

more options

Hallo it is posible. Linux: https://forum.ubuntuusers.de/topic/kiok-modus-firefox-quantum/

You make in ~/.mozilla/firefox/PROFIL.default/chrome/userChrome.css with content:

@namespace url("http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul"); /* set default namespace to XUL */ ,#fullscr-toggler { display:none!important; }

or in Windows in C:\Users\user\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\yourProfile.default\chrome\userChrome.css

The new directory chrome must manuell created. By your self. The , bevor fullscr-toogler must removed and left side.

Được chỉnh sửa bởi Knarf68 vào

more options

^: That is something different and is about to prevent showing the toolbars if you hover the mouse to the top of the page in Full Screen mode (F11).

The OP wants to start Firefox in Full Screen mode.

The kiosk extensions aren't compatible with Firefox 58+ (WebExtension).

more options

Knarf68 said

Hallo it is posible. Linux: https://forum.ubuntuusers.de/topic/kiok-modus-firefox-quantum/ You make in ~/.mozilla/firefox/PROFIL.default/chrome/userChrome.css with content: @namespace url("http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul"); /* set default namespace to XUL */ ,#fullscr-toggler { display:none!important; } or in Windows in C:\Users\user\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\yourProfile.default\chrome\userChrome.css The new directory chrome must manuell created. By your self. The , bevor fullscr-toogler must removed and left side.

Thanks!

more options

Thank you for your answer.

As user "cor-el" wrote, this only prevents that (in full screen mode by pressing the F11 key) the FireFox menu appears if you move the mouse to the top of the page.

FireFox however starts in normal mode and not in full screen (kiosk) mode, you still have to press the F11 key.