Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why does Twitter keep opening in a container?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi edmelissa

more options

I've just started using containers. However, Twitter keeps opening in one container (which I've named 'Baby') and will not open in the others. But I have not assigned it to any particular container. I have checked the lists of sites assigned to each container and it doesn't appear anywhere. If I try to open it in the default tab - or in another container tab - it immediately opens in the one particular container. Any advice please?

I've just started using containers. However, Twitter keeps opening in one container (which I've named 'Baby') and will not open in the others. But I have not assigned it to any particular container. I have checked the lists of sites assigned to each container and it doesn't appear anywhere. If I try to open it in the default tab - or in another container tab - it immediately opens in the one particular container. Any advice please?

Giải pháp được chọn

Never mind - fixed now.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Never mind - fixed now.