Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to hide or change the color of the blue line over the tab?

  • 2 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 259 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Denis_Ivanov

more options

Hello. How could I change the color of the blue line over the tab? Could I hide it? It's too constranting and draws too much attention, that's why i want to hide it.

Hello. How could I change the color of the blue line over the tab? Could I hide it? It's too constranting and draws too much attention, that's why i want to hide it.

Giải pháp được chọn

The stripe on the "active" tab? You can hide that using a custom style rule. You can apply custom style rules to Firefox by creating a userChrome.css file. This takes five minutes to set up, ten if you watch the video.

This is the rule:

/* Hide blue stripe on active tab */
.tab-line[selected="true"] {
  opacity: 0 !important;
}

This page on my website covers how to create a userChrome.css file: https://www.userchrome.org/how-create-userchrome-css.html

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

The stripe on the "active" tab? You can hide that using a custom style rule. You can apply custom style rules to Firefox by creating a userChrome.css file. This takes five minutes to set up, ten if you watch the video.

This is the rule:

/* Hide blue stripe on active tab */
.tab-line[selected="true"] {
  opacity: 0 !important;
}

This page on my website covers how to create a userChrome.css file: https://www.userchrome.org/how-create-userchrome-css.html

more options

Thank you very much for the solution.