Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

can I send a tab session to someone else by email ?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 89 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I have an open session that I want to send to myself per email to open on another computer . How do I do that ? (without logging in)

I have an open session that I want to send to myself per email to open on another computer . How do I do that ? (without logging in)

Giải pháp được chọn

Send Tab URLs {web link} Send a list of browser tab URLs to email, Web mail, or the clipboard

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Send Tab URLs {web link} Send a list of browser tab URLs to email, Web mail, or the clipboard