Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmark scrolling problem since Mozilla 48.0 update?

  • 4 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi tfinniii

more options

I have to click on arrows at top or bottom to be able to scroll thru bookmarks since update 48.

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

The menu associated with the classic menu bar or the toolbar button?

What method of scrolling were you using before that stopped working? For example, mouse scroll wheel, trackpad two-finger swipe, something else.

more options

The classic menu bookmarks has problem, the bookmarks insignia works ok.

more options

Hmm, I can't replicate the problem -- the mouse scroll wheel still works for me on the "classic" Bookmarks menu.

Do you have any extensions that affect the menus?

(Note: I normally use this userstyle so I don't have to scroll: https://userstyles.org/styles/119797/bookmarks-menu-in-multiple-columns)

more options

Went to use the insignia again and no good either. no new extensions.