Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't scroll through Bookmarks Sidebar since last update

 • 3 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 6 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi rswojo

more options

Ever since the latest update to Firefox I can't scroll thru my Bookmarks Sidebar. When I try it does all kinds of random scrolling actions, flashing, scrolling randomly.....etc. It is a mess.

I have other software with sidebars that work fine.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hi rswojo, what method are you using for scrolling? For example:

 • Dragging the "thumb" in the scroll bar
 • Clicking in the scroll bar above or below the "thumb"
 • Clicking the up or down triangle at the top or bottom of the scroll bar
 • Using a gesture on a trackpad
 • Using a wheel on a mouse with a scroll wheel
 • Using a gesture on a magic mouse
 • etc.

Hữu ích?

more options

Just doing my usual 2 finger scrolling on my 2011 MacBook Pro trackpad. ITunes and Adobe Reader sidebars work right, ie no problems.

Hữu ích?

more options

My Bookmarks sidebar on the left side of my screen is almost inoperable. It does nothing, it just flickers, it scrolls randomly, etc. When I move the Bookmarks sidebar to the right side of my screen it works properly, no problems whatsoever.

This is on a 2011 MacBook Pro scrolling 2-fingered with the trackpad. I Use iTunes and Adobe Reader with sidebars on the left side of the screen, no problem. This misbehavior started with my latest Firefox update.

Firefox please fix this irritating problem with another update, ASAP.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.