Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox freezes when I try to upload photo on Twitterr etc...

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

On various sites when ask to click on upload photo, gif etc... Firefox freezes. This is a problem that I have with only Firefox. Google etc... all work fine. I have done all that I know to do. Whats Up?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

bump to the front of the queue