Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Save to pocket button not working

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

The Save to Pocket button does not appear to work for me. When I click on it, I get a white box that contains no information. This is a fairly clean installation of Firefox. I do not have the old pocket add-on.

The Save to Pocket button does not appear to work for me. When I click on it, I get a white box that contains no information. This is a fairly clean installation of Firefox. I do not have the old pocket add-on.