Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Have new IMac, with OSX El Capitan 10.11.1..Firefox hangs at bootup, no response to mouse.

  • 1 trả lời
  • 18 gặp vấn đề này
  • 1686 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Just bought a new IMAC. It came with El Capitan OSX 10.11.1. I used Time Machine to restore all my data and information. Everything carried over fine, and all my software is working fine. EXCEPT FIREFOX - version 42.0. It hangs up with a blank screen at boot-up. Sometimes it boots and Yahoo my home screen appears, but does not recognize my mouse, and ignores my mouse clicks on everything. Sometimes (Rarely) Firefox boots up. Unfortunately if I get out, the next time I envoke it, the same blank screen etc. I tried to restore Firefox as directed on their support site, but still have same problem. Any suggestions?

Giải pháp được chọn

Start Firefox in Safe Mode {web Link} by holding down the <Shift>
(Mac=Options)
key, and then starting Firefox. Is the problem still there?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 5

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Start Firefox in Safe Mode {web Link} by holding down the <Shift>
(Mac=Options)
key, and then starting Firefox. Is the problem still there?