Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Lost Menu Bar

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi mloufrost

more options

Suddenly, I no longer have the Menu Bar at the top of the page when I go out to a website. It is visible if I launch without a webpage visible. Why has this happened and how can I get it back?

Mary Lou

I am running an iMac on OS 10.6.8

Giải pháp được chọn

Make sure that you do not run Firefox in Full Screen mode (press F11 or Fn + F11 to toggle; Mac: Command+Shift+F).

Try to rename (or delete) the xulstore.json file in the Firefox profile folder. You can use this button to go to the current Firefox profile folder:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Make sure that you do not run Firefox in Full Screen mode (press F11 or Fn + F11 to toggle; Mac: Command+Shift+F).

Try to rename (or delete) the xulstore.json file in the Firefox profile folder. You can use this button to go to the current Firefox profile folder:

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

more options

Before I received your reply, I was exploring the Firefox window when I saw an indication that I was inadvertently in fullscreen mode. Thanks for the keyboard way to leave full screen.

Mary Lou