Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Launch Firefox at startup with Windows 10

  • 2 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 2898 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi MontgomeryS

more options

How do I make Firefox launch automatically when I turn on my computer? At the moment it takes ages to start and I'd like to get going as soon as I turn on the machine. I am using Windows 10. Thanks in advance.

How do I make Firefox launch automatically when I turn on my computer? At the moment it takes ages to start and I'd like to get going as soon as I turn on the machine. I am using Windows 10. Thanks in advance.

Giải pháp được chọn

hi MontgomeryS, like prior versions of windows win10 has an autostart folder in the startmenu where you could place program shortcuts - those will be launched as soon as you sign into your account.

press the windows-key + R and open %appdata%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup - then the right folder will open up. you can then right-click the firefox icon on your desktop, copy it and then paste it into this startup folder.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 13

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

hi MontgomeryS, like prior versions of windows win10 has an autostart folder in the startmenu where you could place program shortcuts - those will be launched as soon as you sign into your account.

press the windows-key + R and open %appdata%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup - then the right folder will open up. you can then right-click the firefox icon on your desktop, copy it and then paste it into this startup folder.

more options

Thank you. That worked perfectly!