Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I stop the tabs at the top from moving out of sight?

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi empowered724

more options

The tabs move out of sight and to access them I move the mouse to the top of the page. Is there a way to stop that from happening?

Giải pháp được chọn

Hi, you might be in Full Screen Mode. Point to the top of the screen then right click > Exit Full Screen Mode.

If your question is resolved by this or another answer, please take a minute to let us know. Thank you.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hi, you might be in Full Screen Mode. Point to the top of the screen then right click > Exit Full Screen Mode.

If your question is resolved by this or another answer, please take a minute to let us know. Thank you.

more options

empowered724 said

The tabs move out of sight and to access them I move the mouse to the top of the page. Is there a way to stop that from happening?

Thank you so much! I was getting a headache! :)