Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Where do you find restore desktop?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Sometimes my computer crashes than restarts, but it comes back to the screensaver and doesn't put up the desktop. I don't have anything to bring up the desktop and bottom bar so I have to shut it down and start over. This is a real pain.

Giải pháp được chọn

Open the Task Manager (Shift+Ctrl+ESC). Check in the Process tab if you see the Explorer.exe process and if present select End Process to kill the current Explorer process. Start a new explorer.exe process via "File > New Task" to get the desktop and Taskbar back.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Open the Task Manager (Shift+Ctrl+ESC). Check in the Process tab if you see the Explorer.exe process and if present select End Process to kill the current Explorer process. Start a new explorer.exe process via "File > New Task" to get the desktop and Taskbar back.