Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can Bookmarks menu 'Seperators' be removed when they don't appear in the Library dialog window?

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 29 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi finitarry

more options

Bookmarks menubar drop down list has extra seperators. After importing HTML favorites from other computers and consolidating the imports, there are several seperators that can not be removed. The Library dialog does not show these top-level seperators.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

If you click the bookmarks menu item in the window, on the left, you should be able to select and delete the separators, on the right.