Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

All tabs gone after firefox update

  • 4 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 3489 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi CoryMH

more options

thats it

Giải pháp được chọn

Hello,

I hope you did not close Firefox. If your session isn't restored immediately when you started Firefox, in the about:home page is a "Restore Previous Session" button on the bottom right. Alternatively, you can go to:

If you did close Firefox, it is still possible to restore an older session assuming it was not overwritten.

You can copy one of your older session files from one of the backups described in the link above, paste it onto your desktop and shut down Firefox, then move it from your desktop into your profile folder and rename it into sessionstore.js. If you need help getting to your profile folder, please see the article Profiles - Where Firefox stores your bookmarks, passwords and other user data.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

Hello,

I hope you did not close Firefox. If your session isn't restored immediately when you started Firefox, in the about:home page is a "Restore Previous Session" button on the bottom right. Alternatively, you can go to:

If you did close Firefox, it is still possible to restore an older session assuming it was not overwritten.

You can copy one of your older session files from one of the backups described in the link above, paste it onto your desktop and shut down Firefox, then move it from your desktop into your profile folder and rename it into sessionstore.js. If you need help getting to your profile folder, please see the article Profiles - Where Firefox stores your bookmarks, passwords and other user data.

more options

I cold not express how thankful am I to you!!! I renamed previous.js to sessionstore.js and all tabs went back.

more options

For the last hour I tried everything, but only the last solution helped

more options

Glad you got it to work