Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox won't open, quit, force quit or finder quit. Help!

  • 4 trả lời
  • 43 gặp vấn đề này
  • 15221 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I can't open a new window. I can't select preferences. I can't shut it down even when I try to force quit. Going to the finder and shutting down does not work. This prevents me from shutting down my computer.

Giải pháp được chọn

Can you start Firefox in Safe Mode by holding down the Shift/Options key?

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem.

  • Switch to the DEFAULT theme: Firefox/Tools > Add-ons > Appearance
  • Do NOT click the Reset button on the Safe Mode start window
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Start Firefox in Safe Mode {web link} While you are in safe mode;

Type about:preferences<Enter> in the address bar

Select Advanced > General. Look for and turn off Use Hardware Acceleration.

Poke around safe web sites. Are there any problems?

Then restart.

more options

What kind of computer are you using? Any prior problems? What version of Firefox?

more options

i have also called for more help.

more options

Giải pháp được chọn

Can you start Firefox in Safe Mode by holding down the Shift/Options key?

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem.

  • Switch to the DEFAULT theme: Firefox/Tools > Add-ons > Appearance
  • Do NOT click the Reset button on the Safe Mode start window