Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Untrusted Connect "invalid security"

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I've been trying to get on twitter for awhile now and i keep getting this error.


twitter.com uses an invalid security certificate. The certificate is not trusted because the issuer certificate is unknown. The certificate is only valid for the following names: *.enflick.com, enflick.com (Error code: sec_error_unknown_issuer)

Enflick.com is the creator of the online text app i use, TextNow. I don't why it says anything about enflick when It ry to get on twitter. My time is right and I cannot bypass the error by clicking I understand the risks.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options
more options

@FredMcD I read both of those and they didn't help me at all. I need to know how to fix the certificate/get twitters certificate.

more options

That's the best of I can give you. I have called for more help.