Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I Have Export SVG From illustrator but it's not supported by firefox 32

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

I Have Export An SVG From illustrator till firefox 31 it's supported nicely and today i have updated firefox to 32 & it's stop supporting svg please solve it fast.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox 32.0 just barely started with the first build (often six to twelve Beta builds for a version) on the Beta development channel as Firefox 31.0 was only just released on July 22.

If you got a update to 32.0b1 then you are on the Beta channel due to having installed a Beta build as a Release will not give you a update to a Beta build, only Releases and updates for the Releases.

Được chỉnh sửa bởi James vào