Use gestures in Firefox for Android

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. (một lưu ý nhỏ, hãy tham khảo cách mà SUMO hoạt động trong việc bản địa hóa trước nhé tham khảo tại đây), nếu không còn vấn đề gì nữa, tại sao bạn không giúp dịch bài viết này ngay! Cùng bắt đầu: Bắt đầu dịch

Many of the gestures you already use to navigate around your Android device can be used in Firefox.

Zoom In and Out

To zoom in and out on the page you are viewing, you can double tap the screen or use a pinching motion. To learn more about how you can use gestures to zoom, head on over to Zoom in and out of websites on Firefox for Android.

Long Tap for More Options

A long tap--touching and holding on the screen--will trigger the context menu for what is tapped on.

  • Links: Open in a new tab, copy, share, or add it to your bookmarks.
  • Images: Copy, share, or save the image to your device.
  • Bookmark links: Open in a new tab, share, edit how it appears in your list, remove it, or add it to your homescreen.
  • History links: Open in a new tab, share, remove, or add it to your homescreen.
  • Text: Long tap on text to select that word; you can then use the orange indicators on either side of the word to highlight more text if you like. Long tap on the highlighted text to copy, share, or to select all the text on the page.
  • Web Address: Share, subscribe or add a page to your Home Screen. If a site has its own search that follows OpenSearch standards, you'll have the option to add that site as a search engine. This allows you to search within that site directly from your search bar.

Navigating the Awesome Screen

The Awesome Screen shows you tabs at the top for Top Sites, Bookmarks, and History. You can tap on each of these to move to that tab.

For Android 4.1 Jelly Bean and up: You can also swipe left and right on the Awesome Screen to flip through the three tabs.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Những người dùng đã giúp viết bài này: Andrew, Ioana Chiorean, Erin Reardon, drea2988, user917725, Joni. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.