Uninstall apps

Bài viết này đã không còn được duy trì, vì vậy nội dung của nó có thể đã bị lỗi thời.

You can remove any app from your home screen by following these simple steps:

  1. Tap and hold the icon of the app you wish to remove until it starts to jiggle.
  2. Tap the x that shows up at the top-left of the app's icon.
  3. Tap Delete to confirm the deletion.
    App Delete Dialog (FFOS)
  4. To complete the process, press the Home button.
// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Tonnes, Michael Verdi, Andrew, user669794, Amit Kumar Thakur, Meghraj Suthar, Joni. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.
Đóng góp cho Mozilla Support