Template:focusandroidmenu

Chạm vào menu ở bên phải thanh địa chỉ:

focus menu android
// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Quế Tùng. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.
Đóng góp cho Mozilla Support