Suggestion Box

Bài viết này đã không còn được duy trì, vì vậy nội dung của nó có thể đã bị lỗi thời.

We want your feedback!

We collect your ratings, read your comments and present them to the Mozilla engineering and products teams every week. Use this link to send us your valuable feedback:

Submit Your Feedback

You can also help us make Firefox better by sending us performance data

Những người dùng đã giúp viết bài này: Michael Verdi, Andrew. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.