Print simplified, clutter-free pages in Firefox

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. Nếu bạn đã biết cách dịch các bài viết cho SUMO, bắt đầu dịch ngay bây giờ. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách dịch các bài viết cho SUMO, hãy bắt đầu tại đây.

Firefox lets you print pages in a simplified format that strips away clutter like buttons, ads, and background images, for better readability and paper/ink savings.

Use one of these methods to print clutter-free pages in Firefox:

Select Simplified format in print settings

 1. Click on the menu button Fx89menuButton and then click Print…. A print preview and print settings will be displayed.
  Fx91PrintPreview
 2. Click on More settings in the right panel to see additional print settings.
 3. Go down to Format settings and select Simplified. The print preview will change to a simplified version.
  Fx91PrintPreview-Simplified
 4. Click Print.
Note: Format settings will be missing if a simplified version of the page is unavailable or if you have turned on Reader View for the page before printing.

Turn on Reader View before printing

To get a print-friendly view, turn on Reader View for the page before printing: Before and after Simplify page

 1. If a page is available in Reader View, the Reader View icon reader mode icon 57Reader view icon - inactive will appear in the address bar.
  Fx78URLbar-ReaderViewIconFx89ReaderViewIconURL
 2. Click on the Reader View icon reader mode icon 57Reader view icon - inactive. The icon will turn blue when the page is in Reader View.
 3. Click the menu button Fx89menuButton to open the menu panel.
 4. Click Print to preview the page and print it.

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm