Open Search

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. Nếu bạn đã biết cách dịch các bài viết cho SUMO, bắt đầu dịch ngay bây giờ. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách dịch các bài viết cho SUMO, hãy bắt đầu tại đây.

If you want to search a website for text you see in a message in Thunderbird, you can instantly run the search from Thunderbird.

How to perform a Search

Let’s say you see the phrase "I like Minotaur" and want to search the web for Minotaur. Just highlight the word "Minotaur", then right-click and select Search Bing for "Minotaur"

opensearch-win10 opensearch-win7 opensearch-mac opensearch-linux

Thunderbird will show the search results in your default browser.

How to change the search engine

By default, Bing is set as the search engine. To change it, do the following:

 1. At the top of the Thunderbird window, click the Tools menu and select OptionsIn the menu bar, click the Thunderbird menu and select PreferencesAt the top of the Thunderbird window, click the Edit menu and select Preferences, or click the menu button New Fx Menu fx57menu and choose OptionsPreferences.
 2. Select the General panel.
 3. Under Default Search Engine, use the drop-down menu to select your preferred search engine from the list.
 4. Click OK to close the Options window.Click Close to close the Preferences window.Close the Preferences window.

How to add Google to the search engine list

Google is not included in the search engine list, but you can add it by installing the Google Search for Thunderbird add-on.

 1. Press the Alt key to display the menu bar, then click on the Tools menu and choose Add-ons.In the menu bar, open the Tools menu and select Add-ons.Press the F10 key to display the menu bar, then click on the Tools menu and choose Add-ons.
 2. On the left sidebar, make sure Extensions is selected.
 3. In the search field in the top-right corner, enter Google Search.
 4. Beside Google Search for Thunderbird, click Install.

  tb-google-win10


  tb-google-win7
 5. Restart Thunderbird.

After you install the add-on, Google will be available in the list of search engines.

// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Chris Ilias, Tonnes, Wayne Mery, Swarnava Sengupta, user917725, Artist. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support