Message List Columns

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. Nếu bạn đã biết cách dịch các bài viết cho SUMO, bắt đầu dịch ngay bây giờ. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách dịch các bài viết cho SUMO, hãy bắt đầu tại đây.

When Thunderbird shows a list of messages, it displays a set of columns that contain attributes of each message, such as the message subject, date, etc.

0ce91f9379ad3e73eaeb49674df83243-1294176581-880-1.jpg

Add or remove columns

The screenshot above shows the default column layout. Click the column picker button on the far right of the label bar to see a list of the available columns. Alternatively, you can right-click on any column label to display the list.

0ce91f9379ad3e73eaeb49674df83243-1294177618-649-1.jpg

Click on a checked item in the list to remove a column from the message list. Click on an unchecked item in the list to add a column to the message list.

Move or resize columns

To move a column, click and drag the column heading to the desired position. To resize a column, roll your cursor over the right side of the column heading. When the cursor changes from a single pointer to a double pointer, drag the column edge into the desired position.

Apply column layout to other folders

To apply the column layout to other folders, select Apply columns to from the column list. Select Folder to apply the changes to one specific folder. Select Folder and its children to apply the changes to a selected folder and all sub-folders beneath it. Under Folder and its children, you can select an email address (which will apply the folder configuration to all folders beneath that address) or a specific folder under an email address. Note that if you apply the changes from one folder to another, the column positions and sizes will also be applied.

// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Wayne Mery, Matt, user917725. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support