Importing Safari data into Firefox

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. Nếu bạn đã biết cách dịch các bài viết cho SUMO, bắt đầu dịch ngay bây giờ. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách dịch các bài viết cho SUMO, hãy bắt đầu tại đây.
Note: This article only applies to Mac.

Firefox allows you to easily and safely import data from other browsers, such as bookmarks, browsing history, and custom preferences. This article explains how to allow Firefox full disk access to your computer, so that you can import data into Firefox from your Safari browser on macOS 10.14 (Mojave) or higher.

Starting in Firefox version 83, full disk access is only required on macOS 10.14 (bug 1493103).

Before importing: Enable full disk access for the necessary Firefox applications

If you’re using a Mac and running macOS version 10.14 or higher, please be sure to enable full disk access for the necessary Firefox applications, before importing data.

Note: Quit Safari and the Firefox applications that you’re enabling full disk access for, prior to performing the steps below. Otherwise, these changes won’t take effect until these applications have been terminated.

To enable full disk access for the necessary Firefox applications:

 1. Click the Apple logo on your toolbar and choose System Preferences.
 2. Click Security & Privacy.
 3. Click the Privacy tab.
 4. Click the lock icon to unlock at the bottom of the Security & Privacy dialog window.
 5. Enter the password used to access your Mac when prompted and then click Unlock.
 6. Select Full Disk Access from the left pane.
 7. Click the + button and do the following:
 8. Select Applications from the left pane if not already selected.
 9. Select the appropriate Firefox application (use the Command key to select multiple applications if necessary) and then click Open.
  • The applications display on the right of the Security & Privacy dialog window.

Import data from Safari

After completing the above steps on macOS version 10.14 or higher, import your Safari data into Firefox by following the instructions here.

After Importing: Disable full disk access

If you’ve enabled full disk access for any Firefox applications on your Mac and you’re running macOS version 10.14 or higher, please be sure to disable full disk access after a successful import by doing the following:

 1. Click the Apple logo on your toolbar and choose System Preferences.
 2. Click Security & Privacy.
 3. Click the Privacy tab.
 4. Click the lock icon to unlock at the bottom of the Security & Privacy dialog window.
 5. Enter the password used to access your Mac when prompted and then click Unlock.
 6. Select Full Disk Access from the left pane.
 7. Click the corresponding row for the necessary Firefox application.
 8. Click the - button.
 9. Repeat steps 7 and 8 for all remaining Firefox applications.
 10. Close the Security & Privacy dialog window once all the necessary Firefox applications have been removed.

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm