How To Uninstall An Application

Bài viết này đã không còn được duy trì, vì vậy nội dung của nó có thể đã bị lỗi thời.

If you are looking to uninstall an app from your Android device follow these steps:

  1. Launch Firefox for Android.
  2. Type "about:apps" in the address bar.
  3. Tap and hold the icon of the app that you want to remove.
  4. Press Uninstall.

 

Những người dùng đã giúp viết bài này: Tonnes, Andrew, Ibai, Joshua Smith. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.