How to search IMDB, Wikipedia and more from the address bar

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. (một lưu ý nhỏ, hãy tham khảo cách mà SUMO hoạt động trong việc bản địa hóa trước nhé tham khảo tại đây), nếu không còn vấn đề gì nữa, tại sao bạn không giúp dịch bài viết này ngay! Cùng bắt đầu: Bắt đầu dịch

Smart keywords are an easy way to search specific websites directly from the Firefox Location bar. Instead of going to the targeted website, finding the search function, and executing the search, you can search the website using Firefox, while you are at any website.

For example, suppose you search The Internet Movie Database (IMDB) on a regular basis. You can define a smart keyword to enable searching IMDB through your browser. To search IMDB for information on William Shatner, you would enter the following in the Firefox Location bar:
imdb William Shatner

Search Address Bar Win1

To create a smart keyword:

  1. Visit the page on the target website that has the search field that you would normally use to search the site.
  2. Right-clickHold down the Ctrl key while you click on the search field. Select Add a Keyword for this Search....

    Search Address Bar Win2

  3. The Add Bookmark dialog appears. Enter an appropriate name for the bookmark (e.g. "The Internet Movie Database"). Create a keyword (e.g. "imdb").

    Search Address Bar Win3

  4. Select the bookmark folder to contain the smart keyword. Click OK.

To use the created smart bookmark, enter the keyword and the search string in the Location bar and then press EnterReturn.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Những người dùng đã giúp viết bài này: Bo102010, Michael Verdi, scoobidiver, Swarnava Sengupta, ideato. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.