How to Customize the New Mail Sound

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. Nếu bạn đã biết cách dịch các bài viết cho SUMO, bắt đầu dịch ngay bây giờ. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách dịch các bài viết cho SUMO, hãy bắt đầu tại đây.

When you receive a new email message, Thunderbird plays a sound to alert you. By default, it uses your operating system’s new mail notification, but you can change it to anything you like.

Change the New Mail sound

1. At the top of the Thunderbird window, click the Tools menu and select OptionsIn the menu bar, click the Thunderbird menu and select PreferencesAt the top of the Thunderbird window, click the Edit menu and select Preferences, or click the menu button New Fx Menu fx57menu and choose OptionsPreferences.

2. Select the General tab.

3. Select Use the following sound file.

NOTE: If Use the following sound file is grayed out, ensure the Play a Sound box is checked.

4. Click Browse…, then browse to the folder on your computer that contains the .WAV audio file you want to use.

TIP: Sound files in other formats such as .MP3 can easily be converted to .WAV. Use a media player for your OS to convert a file, or a freeware application available on the web.

5. Double-click the sound file, then test it by clicking Play.

Choose and Play a custom sound file

6. Click OK to save your changes.

// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Chris Ilias, Vincent, Tonnes, user917725, Dyvik Chenna, Artist. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support