The Flash plugin is blocked on some sites by default

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. Nếu bạn đã biết cách dịch các bài viết cho SUMO, bắt đầu dịch ngay bây giờ. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách dịch các bài viết cho SUMO, hãy bắt đầu tại đây.

The Flash plugin can cause security, speed and stability problems on some sites. In order to give you a safe, fast and stable browsing experience, Firefox automatically blocks Flash on some websites that potentially cause problems.

What kind of websites are on Firefox's blocklist?

Firefox blocks Flash on the following sites:

  • Websites that are embedded in other websites.
  • Sites that use plugins unnecessarily. If a popular website does not need Flash to work properly, Flash will be automatically blocked in order to give you a faster and better browsing experience.
For more information about domain blocking, see Blocking by Domain on Mozilla Developer Network.

Enabling Flash

Some websites require Flash in order to display properly. Here's how to enable Flash.

This is not recommended as it may cause security and stability issues.
  1. Click the menu button Fx57menu , click Fx57Addons-icon Add-ons and select Plugins.
  2. Click the OptionsPreferences button next to the Flash entry.Click the ellipsis (3-dot) icon next to the Flash entry and select OptionsPreferences from the drop-down menu.
  3. Remove the checkmark next to Block dangerous and intrusive Flash content.
// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:AliceWyman, Tonnes, Joni. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support