Export bookmarks to Safari

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. (một lưu ý nhỏ, hãy tham khảo cách mà SUMO hoạt động trong việc bản địa hóa trước nhé tham khảo tại đây), nếu không còn vấn đề gì nữa, tại sao bạn không giúp dịch bài viết này ngay! Cùng bắt đầu: Bắt đầu dịch

You can export your Firefox bookmarks for use in other browsers. This article shows you how to export your Firefox bookmarks and import them into Safari.

Note: This article applies to Mac and Windows. The Safari browser is not currently available for Linux.

Exporting bookmarks from Firefox

 1. Click the 57 library icon , then click Bookmarks. Scroll to the bottom and click Show all Bookmarks. Click the Bookmarks button Bookmarks-29 and select Show All Bookmarks to open the Library window.

 2. From the toolbar on the Library window, click f60cc26c38fc04cce87eb6ea6ec8c400-1259975468-619-1.png Import and Backup and choose Export Bookmarks to HTML....
  Exporting HTML Bookmarks - Win fx7
 3. In the Export Bookmarks File window that opens, choose a location to save the file, which is named bookmarks.html by default. The desktop is usually a good spot, but any place that is easy to remember will work.
 4. Click the Save button. The Export Bookmarks File window will close.
 5. Close the Library window.

Your bookmarks are successfully exported from Firefox, to import them into Safari proceed to the next section.


Importing bookmarks into Safari

 1. Start Safari
 2. On the menu bar, click on the File menu and choose Import Bookmarks....

  exportingtosafari-mac-4.jpg
 3. Find the file you saved from Firefox and click Import.

  exportingtosafari-mac-5.jpg
 1. Start Safari
 2. At the top of the Safari window, click on the File menu and choose Import Bookmarks....
  • If you don't see the menu bar, press the Alt key.

   exportingtosafari-win-4.jpg
 3. Find the file you saved from Firefox and click Open.

  exportingtosafari-win-5.jpg
 4. Name the Bookmark folder whatever you would like.

Click on the Bookmarks menu to ensure all of your bookmarks have been successfully imported.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Những người dùng đã giúp viết bài này: AliceWyman, Underpass, Michael Verdi, scoobidiver, Swarnava Sengupta. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.