Deleting email messages in Firefox OS

Bài viết này đã không còn được duy trì, vì vậy nội dung của nó có thể đã bị lỗi thời.

Deleting a single email

 1. To open the email app, tap email .
 2. Tap on an email to display it.
 3. Tap delete at the bottom to delete the email.
 4. The email will be deleted and moved to the trash and the remaining emails in that folder will be displayed.

Deleting multiple emails

 1. To open the email app, tap email .
 2. Tap on editicon .
 3. Tap on blueoff next to the emails you wish to delete.
  • Checkmarks will be displayed next to the emails you have selected to be deleted ( blue circle checked ).
  • To uncheck an email for deletion tap on blue on and a blueoff (blue empty circle) should show.
 4. Tap delete at the bottom to delete the selected emails.
 5. The emails will be deleted and moved to the trash and the remaining emails in that folder will be displayed.

 

Những người dùng đã giúp viết bài này: Roland Tanglao, scoobidiver, Andrew, Swarnava Sengupta, Joshua Smith, Marcus Saad. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.