Creating a recurring event

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. Nếu bạn đã biết cách dịch các bài viết cho SUMO, bắt đầu dịch ngay bây giờ. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách dịch các bài viết cho SUMO, hãy bắt đầu tại đây.

This article describes how to create a recurring event in a calendar. If you want to create a new event or task in general, please read the Creating a new event or task article.

This walk-through also assumes that you have already created a new calendar. If not, please read the Creating new calendars article first.

Creating an event

 • Click the File menu at the top of the Thunderbird window, or click the menu button New Fx MenuThe image "fx57menu" does not exist..
 • Select the New submenu and select Event.
 • Fill in the Title, Location, Start and End fields.
 • Select the calendar that the event will be created for in the Calendar drop-down menu.
 • Select the repeat pattern from the Repeat drop-down menu.
 • If you selected Custom... for the repeat pattern, the Edit Recurrence window will appear.

The Edit recurrence window

 • In the Repeat drop-down menu select the basic frequency of this event (Daily, Weekly, Monthly or Annually).
 • In the Every text-box type in how often the frequency will be relevant. For example, for an event that takes place every other week choose Weekly and then 2.
 • If you choose a frequency of weekly or monthly you will be asked which days of the week or month the event will occur. Choose those that apply.
 • If this event will occur indefinitely put a dot in No end date.
 • If this event will only occur for a limited amount of time put a dot in either Create __ Appointment(s) or in Repeat until as applicable and fill in the corresponding fields.
 • Click on the OK button to close the Edit Recurrence window.
 • Click on the OK button to close out the final dialog and complete the event creation.

Congratulations, your recurring event should be setup correctly.

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm