Bookmark Tags - Categorize bookmarks to make them easy to find

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. (một lưu ý nhỏ, hãy tham khảo cách mà SUMO hoạt động trong việc bản địa hóa trước nhé tham khảo tại đây), nếu không còn vấn đề gì nữa, tại sao bạn không giúp dịch bài viết này ngay! Cùng bắt đầu: Bắt đầu dịch

Firefox lets you tag bookmarks so you can categorize and identify them with keywords while searching.

Tagging bookmarks

Tagging a new bookmark

When you click on the star to bookmark a new page, a window will open to allow you to edit the name, location and add tags to a bookmark.

Fx47PageBookmarked bookmark 57 win

Tagging existing bookmarks

 1. Go to bookmarked page you want to tag.
 2. Click on the star to open the Edit This Bookmark prompt.
  bookmark tag fx47 bookmark tags 57
 3. Enter your tags in the Tags field.

Reusing your tags

Once you've tagged some bookmarks, you can reuse these tags:

 1. Click the down arrow next to the Tags field.
 2. Put a check mark next to each tag you want to add to the bookmark.
  bookmark tag more fx47 bookmark tag boxes 57

Tagging in the Library

To change tags using the Library window:

 1. Click the 57 library icon , then click Bookmarks. Scroll to the bottom and click Show all Bookmarks. Click the Bookmarks button Bookmarks-29 and select Show All Bookmarks to open the Library window.

 2. In the Library window, open the folder where you saved the bookmark.
 3. Select the bookmark you want to edit. The bottom portion of the Library window will display information about the bookmark.
 4. Add or remove tags by editing the Tags field or using the down arrow to add or remove check marks for existing tags.

Bookmark_Library Bookmark_Library_Mac Bookmark_Library_Linux

Searching with Tags

Just type into the address bar. Firefox will include bookmarked pages with tags that match your search.

tag search win tag search fx29 tag search 57

Using Tags to organize your Library

To access your tags in the Library:

 1. Click the 57 library icon , then click Bookmarks. Scroll to the bottom and click Show all Bookmarks. Click the Bookmarks button Bookmarks-29 and select Show All Bookmarks to open the Library window.

 2. On the left side of the Library window, click the arrow next to the Tags item. The list of tags will expand.
 3. Click on a tag to show what bookmarks are associated with it.
 4. Double click on a bookmark in the list to open it in Firefox.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Những người dùng đã giúp viết bài này: AliceWyman, Chris Ilias, Underpass, Tonnes, Michael Verdi, Swarnava Sengupta, Mephistofoles, Lan, Joni, Artist. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.